Etusivu

Valistuksen perintöön kiteytyy läntisen maailman parhaat piirteet

Valistuksen myötä alettiin haastamaan siihen asti vallinneita sosiaalisia, poliittisia ja uskonnollisia normeja. Syntyi ajatus jokaisen ihmisen oikeudesta elämään, vapauteen ja onnen tavoitteluun. Suomen perustuslakiin kirjatut perusoikeudet pohjautuvat pitkälti näihin kauan sitten virinneisiin ajatuksiin. Valistus toi meillä rationaalisuuden, joka lähtee siitä, että ihmisen oman järjen käyttö on ymmärryksen pääasiallinen lähde. Rationaalinen ihminen arvioi uusia ilmiöitä ja tapahtumia järkensä avulla. Rationaalinen ihminen ei etsi perimmäisiä totuuksia tunteiden, tuntemusten, uskomusten, olettamusten tai halujen luota – niiden sijaan hän luottaa todisteisiin. Hän luottaa tieteeseen ihmisen ymmärryksen piirin laajentamiseksi. Jatkuva oppiminen on hänelle sekä elämisen periaate että arkinen käytäntö. Uuden tiedon myötä hän muuttaa asenteitaan, tottumuksiaan ja käyttäytymistään. Kriittisen ajattelun avulla hän pärjää alati monimutkaistuvassa maailmassa, jossa asiat eivät useinkaan ole sitä miltä ne näyttävät.

Valistuksen myötä jäsentyi toinenkin modernin yhteiskunnan perusperiaate: Kirkon ja valtion täydellinen ja kertakaikkinen erottaminen toisistaan. Tämän myötä uskontoa ei päästetty enää sotkeutumaan maalliseen vallankäyttöön. Sekularismin idean mukaan lain säätäminen ja sen soveltaminen tapahtuu ainoastaan rationaalisin perustein – ei enää todistamatta jääneiden uskonnollisten opinkappaleiden pohjalta.

Liberalismi on monen hyvän asian summa

Liberalismin ideaa on työstetty ja siihen perustuvien arvojen puolesta on kamppailtu jo vuosisatojen ajan. Vapaus ja tasa-arvo ovat liberaalin maailmankatsomuksen kovaa ydintä. Ne ovat yhteiskunnallisen ajattelumme peruspilareita. Liberalismin ilmenemismuotoja ovat sananvapaus, lehdistönvapaus, uskonnonvapaus, vapaat markkinat, kansalaisoikeudet ja edustuksellinen demokratia.

Suuri Keskustelu toi meidät tänne – ja vie meitä eteenpäin

Läntinen sivilisaatio perustuu ideoiden ympärillä vuosisatojen ajan käytyyn vuoropuheluun. Kaikki ideat, ideologiat ja ismit on viety läpi mankelin, josta käytetään nimitystä Suuri Keskustelu. Näin menetellen olemme hylänneet huonot ideat kuten fasismi ja kommunismi. Arvokkaimmat ideamme vapaudesta, tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista eivät syntyneet tyhjiössä vaan tuossa samassa mankelissa. Maailma on monin eri tavoin erittäin suurten haasteiden edessä. Näihin haasteisiin vastaamisessa keskeisessä roolissa on edelleen Suuri Keskustelu.

Historia ei ole päättynyt

Valistuksen perintöä ja liberaaleihin arvoihin perustuvaa elämäntapaa uhkaavat monenlaiset ilmiöt ja toimijat.