Etusivu

Liberalismiin kiteytyy ihmiskunnan suurimmat saavutukset

Liberalismin ideaa on työstetty ja siihen perustuvien arvojen puolesta on kamppailtu jo vuosisatojen ajan. Vapaus ja tasa-arvo ovat liberaalin maailmankatsomuksen kovaa ydintä. Ne ovat yhteiskunnallisen ajattelumme peruspilareita. Liberalismin ilmenemismuotoja ovat sananvapaus, lehdistönvapaus, uskonnonvapaus, vapaat markkinat, kansalaisoikeudet ja edustuksellinen demokratia. Liberalismin juuret ovat Valistuksessa, jolloin alettiin tosissaan haastamaan siihen asti vallinneita sosiaalisia, poliittisia ja uskonnollisia normeja. Syntyi ajatus jokaisen ihmisen oikeudesta elämään, vapauteen ja onnen tavoitteluun. Suomen perustuslakiin kirjatut perusoikeudet pohjautuvat pitkälti näihin kauan sitten virinneisiin ajatuksiin.

Rationalismi – ihmisen ylivertainen kompassi modernissa maailmassa

Rationalismi lähtee siitä, että ihmisen oman järjen käyttö on ymmärryksen pääasiallinen lähde. Rationaalinen ihminen arvioi uusia ilmiöitä ja tapahtumia järkensä avulla. Rationaalinen ihminen ei etsi perimmäisiä totuuksia tunteiden, tuntemusten, uskomusten, olettamusten tai halujen luota – niiden sijaan hän luottaa todisteisiin. Hän luottaa tieteeseen ihmisen ymmärryksen piirin laajentamiseksi. Jatkuva oppiminen on hänelle sekä elämisen periaate että arkinen käytäntö. Uuden tiedon myötä hän muuttaa asenteitaan, tottumuksiaan ja käyttäytymistään. Kriittisen ajattelun avulla hän pärjää alati monimutkaistuvassa maailmassa, jossa asiat eivät useinkaan ole sitä miltä ne näyttävät.

Sekularismi – toimivan ja tasa-arvoisen yhteiskunnan kulmakivi

Valistuksen myötä jäsentyi toinenkin modernin yhteiskunnan perusperiaate: Kirkon ja valtion täydellinen ja kertakaikkinen erottaminen toisistaan. Tämän myötä uskontoa ei päästetty enää sotkeutumaan maalliseen vallankäyttöön. Sekularismin idean mukaan lain säätäminen ja sen soveltaminen tapahtuu ainoastaan rationaalisin perustein – ei enää todistamatta jääneiden uskonnollisten opinkappaleiden pohjalta. Monissa maissa asia on sittemmin määritelty perustuslaissa. Suomessa me emme valitettavasti ole onnistuneet viemään sekularismia aivan maaliin saakka, vaan uskonto sekaantuu vielä turhan usein julkiseen vallankäyttöön.

Suuri Keskustelu toi meidät tänne – ja vie meitä eteenpäin

Läntinen sivilisaatio perustuu ideoiden ympärillä vuosisatojen ajan käytyyn vuoropuheluun. Kaikki ideat, ideologiat ja ismit on viety läpi mankelin, josta käytetään nimitystä Suuri Keskustelu. Näin menetellen olemme hylänneet huonot ideat kuten fasismi ja kommunismi. Arvokkaimmat ideamme vapaudesta, tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista eivät syntyneet tyhjiössä vaan tuossa samassa mankelissa. Maailma on monin eri tavoin erittäin suurten haasteiden edessä. Näihin haasteisiin vastaamisessa keskeisessä roolissa on edelleen Suuri Keskustelu.

Pimeä nousee – liberalismin ja sekularismin uhat ja rationalismin puute

Liberaaleihin arvoihin perustuvaan elämäntapaamme kohdistuu vakava uhka. Kyse on kolmesta toisiinsa kytkeytyneestä ilmiöstä: Suomessakin etenevän islamisaation myötä päätään nostava Poliittinen Islam, liberalismin ihanteiden vinoutumat sekä vaikeudet optimaalisen reagointitavan löytämisessä.

Islam ei ole vain uskonto, vaan pikemminkin fasismia muistuttava poliittinen järjestelmä. Poliittinen Islam haastaa suoraviivaisesti tärkeimmät arvomme, lakimme ja elämäntapamme. Se ei perustu liberalismiin, rationalismiin eikä sekularismiin, vaan on täydellisessä ristiriidassa niiden kaikkien kanssa. Poliittisen Islamin tavoite on saattaa kaikkialla voimaan Sharia-laki, joka polkee vapauden ja tasa-arvon, jolla ei ole mitään tekemistä rationalismin ja tieteellisen maailmankatsomuksen kanssa, ja joka on sekularismin täydellinen vastakohta.

Poliittisen Islamin keinovalikoima on lavea. Se elää huomaamattomista ja näennäisen harmittomista voitoista. Se hiipii salaa kun olemme kadottaneet moraalisen kompassimme. Poliittinen Islam voi paksusti maaperässä, jonka Taantumuksellinen Vasemmisto sille valmistelee. Tällöin Sivilisaatioiden Sota on todellisuutta, mutta osapuolista vain Islam käy sotaa aktiivisesti – rintamalinjan toisella puolella ollaan autuaan tietämättömiä ympäröivistä realiteeteista. Kaikkia muslimeja koskeva määräys Jihadiin osallistumisesta on dokumentoitu laveasti Islamin kirjoituksiin. Se, että kaikki muslimit eivät noudata tätä määräystä, ei vähennä Islamin doktriinin vaarallisuutta.

Taantumuksellisen Vasemmiston pitkälle edenneen soluttautumisen myötä suomalainen valtamedia on osoittautunut täydellisen haluttomaksi Suuren Keskustelun mahdollistajana. Poliittisilla johtajilla on suuria vaikeuksia johtaa reagointia nopeasti kasvavaan uhkaan. Suomen puolitiehen jäänyt valtion ja kirkon erottaminen vaikeuttaa entisestään poliittisen Islamin tunnistamista, käsittelyä ja torjuntaa. globalisaatio.fi pyrkii osaltaan tukemaan objektiivisten faktojen tunnistamista ja tulkintaa sekä optimaalisen reagointitavan löytämistä.