Lukuohje

globalisaatio.fi sivusto analysoi poliittisen Islamin ja hahmottelee millaisen uhan se muodostaa liberaaleihin arvoihin perustuvalle elämäntavallemme. Sivuston missio on, että tuo uhka olisi helppo tunnistaa ja että sen vaikutuksia kyettäisiin arvioimaan mahdollisimman objektiivisesti ja tarkasti.

globalisaatio.fi koostuu kahdenlaisista kirjoituksista: blogeista ja sivuista. Blogit valitaan joko blogikategorioiden kautta tai suoraan oikean reunan “Uusimmat blogit” listauksesta. Vastaavasti sivut valitaan yläreunan valikoista.

lukuohjeaBlogit jaettu neljään kategoriaan: Läntinen Sivilisaatio, Itäinen Sivilisaatio, Kohtaaminen ja Reaktiot. Tämä jako neljään pääteemaan edustaa samalla koko sivuston rakennetta. Periaatteessa jokainen sivuston kirjoitus kytkeytyy yhteen tai useampaan teemaan.

Läntisellä sivilisaatiolla viitataan omaan länsimaiseen demokratiaamme, jossa olemme tottuneet moniin asioihin niin hyvin että olemme alkaneet pitää niitä itsestäänselvyyksinä. Tällaisia ovat vaikkapa sananvapaus, tasavertaisuus lain edessä ja demokratiaan perustuva poliittinen järjestelmä. Näiden asioiden saavuttamiseksi on käyty kamppailua useiden vuosisatojen ajan. Saavutusten kuvaamisen lisäksi globalisaatio.fi yrittää osaltaan muistuttaa, mitä voimme menettää jos emme pidä varaamme.

Itäisellä sivilisaatiolla viitataan yhteiskunnallisiin järjestelmiin, lakeihin, kulttuurillisiin piirteisiin, arvoihin ja tapoihin, jotka eroavat jyrkästi omistamme. globalisaatio.fi kontekstissa tällä viitataan erityisesti Islamin tapaan jäsentää optimaalinen elämäntapa ja tavoiteltu yhteiskuntajärjestelmä. Nähdään, että Islamin arvot eivät vain eroa omistamme, ne ovat myös jyrkässä ristiriidassa niiden kanssa. Islamin luonne totalitaarisena, imperialistisena ja ekspansiivisena poliittisena järjestelmänä käy ilmi.

Kohtaamisella viitataan ilmiöiden ja tapahtumiin Läntisen ja Itäisen sivilisaation rajapinnassa kun ne joutuvat ja useissa tapauksissa hakeutuvat kosketuksiin toistensa kanssa. Kohtaamisiin liittyvien ilmiöiden ja tapahtumien kirjo on kaiken kaikkiaan hyvin laaja, mutta tärkeimpiä ovat muun muassa jihadistinen terrorismi ja poliittisen Islamin vaatimukset Läntisen elämäntavan muuttamiseksi vastaamaan Itäisen sivililisaation piirissä totuttuun elämäntapaan. Sivilisaatioiden kohtaamiseen kytkeytyvä syvä ristiriita kiteytyy poliittisen Islamin vaatimukseen ottaa käyttöön Sharia-laki keskellä Läntistä sivilisaatiota.

Reaktiot tarkoittavat sekä poliittisia että laajemminkin sosiaalisia ja yhteiskunnallisia reaktioita, jotka syntyvät sivilisaatioiden kohdatessa. Reaktio on poliittinen silloin, kun päätetään vaikkapa pakolaiskiintiöistä tai kansalliseen turvallisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä. Maahanmuuttoa vastustava mielenosoitus on esimerkki sosiaalisesta reaktiosta. globalisaatio.fi on itsessään esimerkki reaktiosta. Reaktioita on luonnollisesti molempien sivilisaatioiden puolella. Itäisen sivilisaation reaktiosta on kyse silloin, kun tanskalaisen sanomalehden Muhammedia esittänyt pilapiirros saa aikaan väkivaltaisten mielenosoitusten aallon läpi koko islamilaisen maailman.

lukuohjeb2Intro-sivu on kompakti johdatus globalisaatio.fi sivustoon. Sen avulla lukija kykenee nopeasti hahmottamaan keskeisimmät aihealueet sekä sen millaista näkökulmaa globalisaatio.fi edustaa: mitä Läntisen sivilisaation saavutukset merkitsevät, millaisessa valossa Itäinen sivilisaatio näyttäytyy, mitä voidaan päätellä niiden kohtaamisesta sekä millaista on järkevä ja tarkoituksenmukainen reagointi. Vaikka kaikissa tilanteissa pyrkimys onkin objektiivisiin faktoihin, ottaa sivusto myös voimakkaasti kantaa liberaalien arvojen ja niihin perustuvan elämäntavan puolesta.

Intron jälkeen kannattaa lukijan edetä Avainkäsitteisiin ja selailla ne ainakin kursorisesti läpi. Avainkäsitteet sisältävät vaihtelevan mittaisia kuvauksia kaikkein tärkeimmistä käsitteistä, joiden hallinta tai ainakin auttava hahmotus auttaa ymmärtämään mitä Läntinen ja Itäinen sivilisaatio edustavat, mitä niiden kohtaamisessa tapahtuu ja millaisia reaktioita tästä aiheutuu. Useimmat avainkäsitteet kelpaavat luettavaksi sellaisenaan eivätkä ne edellytä taustatietoja. Tutustuminen avainkäsitteisiin helpottaa blogien lukemista. Avainkäsitteet koostuvat useasta alisivusta, joihin pääsee helpoimmin käsiksi alasvetovalikon avulla.

Muut käsitteet täydentävät avainkäsitteitä. Ne eivät ole avainkäsitteiden lailla sivuston kivijalkoja, mutta kuitenkin arvokas lisä erilaisten ilmiöiden ja tapahtumien jäsentelemiseksi ja ymmärtämiseksi. Muut käsitteet kannattaa lukea blogien rinnalla. Blogit sisältävät suuren määrän linkkejä sekä Avainkäsitteisiin että Muihin käsitteisiin. Myös Muut käsitteet koostuvat alisivuista, joihin pääsee alasvetovalikon kautta.

lukuohjecEkspansio kuvaa Islamin maantieteellistä laajentumista sen perustamisen ajasta lähtien 600-luvun Arabiassa. Se kuljettaa lukijan läpi historian jatkumon, jonka varrella tehdään havaintoja sekä valloitussotiin perustuvasta puhtaan imperialistisesta Islamista että modernin ajan Islamista, jonka vaikutusvallan leviäminen perustuu sotien sijaan toisenlaisiin keinoihin: maahanmuuttoon, väestönkasvuun ja poliittisen Islamin vaatimuksiin. Ekspansio tarkastelee Islamia globaalista näkökulmasta sukeltaen tarvittaessa paikallisiin ja maakohtaisiin historiallisiin tapahtumiin. Erityisen huomion kohde on kansallisvaltioittain edennyt islamisaatio, jonka myötä ei-muslimit ovat tyypillisesti joutuneet sorretun tai jopa vainotun vähemmistön asemaan.

Numerot edustaa globalisaatio.fi sivuston kovaa ydintä. Sen myötä laadulliset havainnot ja väittämät saavat määrällisen ilmiasun. Lukijan kannattaa perehtyä numeroihin mahdollisimman huolellisesti, jotta erilaisten ilmiöiden todellisen merkityksen arvioimiseksi. Numerotiedot kytkeytyvät moniin eri ilmiöihin. Numerotiedon taustalta löytyvät erilaiset tilastot esimerkiksi muslimiväestön kasvusta sekä mielipidemittauksin tehdyt luotaukset liittyen tuon väestön piirissä vaikuttaviin arvoihin ja pyrkimyksiin vaikkapa Sharian käyttöönottamiseksi. Erityisesti numerotietojen osalta pyrkimyksenä on lähteiden huolellinen dokumentointi. Numerotieto on esitetty myös visuaalisesti aina kun se on käytännöllistä ja auttaa havainnollistamaan tarkasteltavaa ilmiötä.

Tiesitkö? pyrkii viemään globalisaatio.fi teemat ja asiat käytäntöön ja eturintamaan. Se sisältää joukon A4-kokoon tehtyjä kompakteja tietopaketteja, jotka on tarkoitettu tulostettavaksi ja annettavaksi eteenpäin tai käytettäväksi keskustelun tukena erilaisissa tilanteissa. Tietopakettien sisältö vaihtelee Islam-perustietoudesta erilaisiin sovellettuihin teemoihin kuten vaikkapa “Tiesitkö miten Islam suhtautuu vääräuskoisiin?”.